image header web
GiftPolicy
OIT2022

หลักสูตรต้านทุจริต ม.ต้น
หลักสูตรต้านทุจริต ม.ปลาย

คลังสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
งานนิเทศการศึกษา
การวัดและประเมินคุณภาพ
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน

ีรายงานตัวชี้วัด
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
รายงานจัดสรรงบประมาณ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สถานีแก้หนี้ครู


KMBanner
T64-1

T64-2
T64-3

jedjamnong

คำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
⭐ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 (Download)
⭐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 (ทบทวน 2564) (Download)

แผนปฏิบัติการประจำปี
⭐ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) (Download)


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ((Download))
⭐ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ((Download))
⭐ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ( รอบ 6 เดือน ) (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ((Download)
⭐ รายงานผลการดำเนินการ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)
⭐ รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)