image header web
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีน (RealTime)
จำนวนบุคลากรในสังกัด
ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1,857 คน
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน : 26522 คน
นักเรียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว : 25106 คน (94.66%)
นักเรียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว : 20955 คน (79.01%)
นักเรียนที่ยังไม่ฉีด : 1416 คน (5.34%)

ฉีดเข็ม 1
96.93 % 1,800 คน
ฉีดเข็ม 2
94.88 % 1,762 คน
รอ Boot
2.48 % 46 คน
ฉีดเข็ม 3
29.67 % 551 คน
ยังไม่ได้ฉีด
3.07 % 57 คน
ขาดสาเหตุ 7 คน
ความพร้อมของสถานศึกษา (จากจำนวน 32 โรงเรียน)
- หมู่บ้านปลอดโควิด (หมู่บ้านธงฟ้า) : 27 (84.38%)
- ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง : 30 (93.75%)
- คำรับรองจากนายอำเภอหรือสาธารณสุขในพื้นที่ : 28 (87.50%)
- การดำเนินการตามมาตราการ 44 ข้อ : 31 (96.88%)
- ความเห็นของเครือข่ายผู้ปกครอง : 30 (93.75%)
- การดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุฯ ของโรงเรียน : 31 (96.88%)
รูปแบบ (เทอม 2/2564)
On-site : 31 (96.88%)
On-Air : 0 (0.00%)
On-Line : 18 (56.25%)
On-Demand : 3 (9.38%)
On-Hand : 12 (37.50%)
 • ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
 • 0 คน
 • นักเรียน 0 คน
 • ครูและบุคลากร 0 คน
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม
 • 54 คน
 • นักเรียน 47 คน
 • ครู/บุคลากร 7 คน
 • รักษาตัวในโรงพยาบาล
 • 5 คน
 • นักเรียน 4 คน
 • ครู/บุคลากร 1 คน
 • รักษาหายแล้ว
 • 54 คน
 • นักเรียน 46 คน
 • ครู/บุคลากร 8 คน
 • เสียชีวิต
 • 0 คน
 • นักเรียน 0 คน
 • ครู/บุคลากร 0 คน


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

⭐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 (ทบทวน 2564) (Download)


แผนปฏิบัติการประจำปี

⭐ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) ★★★★ (Download)แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
⭐ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ((Download))
⭐ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ( รอบ 6 เดือน ) (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ((Download)
⭐ รายงานผลการดำเนินการ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)
⭐ รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)