image header web
หลักสูตรต้านทุจริต ม.ต้น
หลักสูตรต้านทุจริต ม.ปลาย
สถานีแก้หนี้ครู
T64-1
T64-2
T64-3
jedjamnong2
คำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2566-2570 (Download)
 • ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 (Download)
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 (ทบทวน 2564) (Download)
แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Download)
 • แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Download)
 • แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) (Download)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Download)
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (Download)
 • แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Download)
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ( รอบ 6 เดือน ) (Download)
 • แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ((Download)
 • รายงานผลการดำเนินการ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Download)
 • แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)
 • รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)
รายงานผลการดำเนินงาน
 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (Download)
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 และตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไตรมาส 2) รอบ 6 เดือน (Download)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (Download)
 • การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (Download)
 • การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) (มกราคม - มีนาคม 2565) (Download)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (Download)
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน) (Download)
 • รายงานผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 (Download)