image header web
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีน (RealTime)
จำนวนบุคลากรในสังกัด
ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1,857 คน
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน : 25326 คน
นักเรียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว : 23649 คน (93.38%)
นักเรียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว : 14326 คน (56.57%)
นักเรียนที่ยังไม่ฉีด : 1677 คน (6.62%)

ฉีดเข็ม 1
93.59 % 1,738 คน
ฉีดเข็ม 2
88.75 % 1,648 คน
รอ Boot
3.93 % 73 คน
ฉีดเข็ม 3
14.86 % 276 คน
ยังไม่ได้ฉีด
6.41 % 119 คน
ขาดสาเหตุ 23 คน
ความพร้อมของสถานศึกษา (จากจำนวน 32 โรงเรียน)
- หมู่บ้านปลอดโควิด (หมู่บ้านธงฟ้า) : 26 (81.25%)
- ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง : 29 (90.63%)
- คำรับรองจากนายอำเภอหรือสาธารณสุขในพื้นที่ : 26 (81.25%)
- การดำเนินการตามมาตราการ 44 ข้อ : 30 (93.75%)
- ความเห็นของเครือข่ายผู้ปกครอง : 29 (90.63%)
- การดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุฯ ของโรงเรียน : 30 (93.75%)
รูปแบบ (เทอม 2/2564)
On-site : 28 (87.50%)
On-Air : 1 (3.13%)
On-Line : 22 (68.75%)
On-Demand : 5 (15.63%)
On-Hand : 13 (40.63%)
 • ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
 • 0 คน
 • นักเรียน 0 คน
 • ครูและบุคลากร 0 คน
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม
 • 38 คน
 • นักเรียน 33 คน
 • ครู/บุคลากร 5 คน
 • รักษาตัวในโรงพยาบาล
 • 5 คน
 • นักเรียน 5 คน
 • ครู/บุคลากร 0 คน
 • รักษาหายแล้ว
 • 41 คน
 • นักเรียน 35 คน
 • ครู/บุคลากร 6 คน
 • เสียชีวิต
 • 0 คน
 • นักเรียน 0 คน
 • ครู/บุคลากร 0 คน


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

⭐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 (ทบทวน 2564) (Download)


แผนปฏิบัติการประจำปี

⭐ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) ★★★★ (Download)แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
⭐ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ((Download))
⭐ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ( รอบ 6 เดือน ) (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ((Download)
⭐ รายงานผลการดำเนินการ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)
⭐ รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)